+36303348557

+36704251188

1182 Budapest

Királyhágó utca 20/A

8:00 - 16:00

Hétfő - Péntek

Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS
1.1. A Fővállalkozó László József EV.(székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53 (Nyilvánt.szám:51416568 adószám: 68218087-1-43.), mint adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el.
Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.alomhazingatlan.hu weboldalon. A Fővállalkozó László József EV. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti weboldalon közzétesz.
Az adatvédelmi szabályzat hatálya:
A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Álomház Ingatlaniroda, partnereire, alkalmazottai illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az Álomház Ingatlaniroda és rendszere keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységben – közvetlenül, vagy közvetve – közreműködik. Az Álomház Ingatlaniroda kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy partnerei és alkalmazottai a jelen szabályzatot megismerjék, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják. Ahol a jelen szabályzat Fővállalkozó László Józsefen kívül más partnereket is érteni kell, akik a Fővállalkozó László József EV (Álomház Ingatlaniroda) ingatlanközvetítői tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak. A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak az Álomház Ingatlaniroda általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a.) pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.alomhazingatlan.hu weboldalon folyamatosan elérhető. Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon, a módosítások külön való közzétételének határideje 15 nap.
Az Álomház Ingatlaniroda az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az alomhazingatlan2@gmail.com e-mail címre megküldve tehetőek fel. Az Álomház Ingatlaniroda mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Álomház Ingatlaniroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.
Az Álomház Ingatlaniroda jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre: · az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
· az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker. tv.),
· a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.),

2. FOGALMAK
2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.
2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)
2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.5. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási,
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végre hajtatja.
2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, ÉS IDŐTARTAMA
a. ) Bevezető rendelkezések
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
b.) Az Álomház Ingatlaniroda által kezelt adatok
Az Álomház Ingatlaniroda kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az ingatlanközvetítői tevékenység során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és / vagy nyilvánosak, beleértve a Megbízók által átadott fotódokumentációt, melynek tartalmi megjelenítéséhez Érintett hozzájárult a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, és amelyek tartalmát az Álomház Ingatlaniroda nem vizsgálja, azok tekintetében a felelősség az Érintettet terheli.
Az Álomház Ingatlaniroda a közvetítői tevékenységben közvetlenül részt vevő partnerek részére az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez nyomtatványokat rendszeresít. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói, illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek (ingatlant tekintenek meg az Álomház Ingatlaniroda közreműködésével, ingatlant vásárolnak, ingatlanuk értékesítésére megbízást adnak, stb., a továbbiakban: Érintettek), személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja az Álomház Ingatlaniroda ingatlanközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása.
Az Álomház Ingatlaniroda által kezelt adatok megadása önkéntes az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.
c.) Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az Álomház Ingatlaniroda az Érintettel fennálló jogviszony (ingatlanközvetítői megbízás adása, ingatlan megtekintése, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg
5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig – tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását
a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, az Álomház Ingatlaniroda az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.
Az Álomház Ingatlaniroda nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.
A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett nyomtatványon megadott személyes adataikat az Álomház Ingatlaniroda minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy az Álomház Ingatlaniroda és partnereinek az ingatlanközvetítői megbízásból/tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy a nyomtatványon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.
Az Álomház Ingatlaniroda személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az Álomház Ingatlaniroda rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

4. Az Álomház Ingatlaniroda ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA, COOKIEK
Az Álomház Ingatlaniroda által üzemeltett honlapokon lehetőség van online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos – szűk körű – személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak az Álomház Ingatlaniroda általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, az Álomház Ingatlaniroda köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából.
Ahogy más cégek is, az Álomház Ingatlaniroda által üzemeltetett honlap is használ “cookie”-kat a weboldalain. Erre amiatt kerül sor, mert a kereső- és Flash cookie-k, például jelzik az Álomház Ingatlaniroda felé, hogy az Érintett járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintetteket a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy meg őrzik az Érintettek által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodnak. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintetteket személy szerint beazonosítani. Az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.
Az Álomház Ingatlaniroda által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.
A Google Analytics szoftver felhasználása során az Álomház Ingatlaniroda személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért az Álomház Ingatlaniroda felelősséget nem vállal.
5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ
Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Álomház Ingatlaniroda több hozzá tartozó emailcímről küld azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az alomhazingatlan2@gmail.com e-mail címre küldött értesítéssel van mód.
Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám, vagy egyéb adat, melyet az Érintett megadott.
Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.
6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK
Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – az Álomház Ingatlaniroda köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Az Álomház Ingatlaniroda ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA
Az Álomház Ingatlaniroda a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi.
Az Álomház Ingatlaniroda a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy · az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,
· az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,
· az adatokról biztonsági mentés készül.
Az Álomház Ingatlaniroda az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja ,informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik, a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.
8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: László József EV. Álomház Ingatlaniroda
Székhely: 1193 Budapest Derkovits Gyula utca 53
Telefon: +36 30 334-8557
E-mail: info@alomhazingatlan.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: László József
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:info@alomhazingatlan.hu
9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az alomhazingatlan2@gmail.com e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.
Az érintett kérelmére az Álomház Ingatlaniroda mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást.
Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
Az Álomház Ingatlaniroda a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
· annak kezelése jogellenes,
· az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő, illetve az Álomház Ingatlaniroda partner jogainak érvényesítése végett nem szükséges
· az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
· az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
· azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte.
Az Álomház Ingatlaniroda a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
· a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
· a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Fővállalkozó László József EV. (Álomház Ingatlaniroda) – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Álomház Ingatlaniroda által meghozott döntéssel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az Álomház Ingatlaniroda az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényüket – peres vagy nem peres eljárásban – érvényesítik. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek az Álomház Ingatlaniroda és partnerei felé az ingatlanközvetítői megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törőlhetőek.
Az Álomház Ingatlaniroda az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Fővállalkozó László József EV ( Álomház Ingatlaniroda) ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Fővállalkozó László József EV ( Álomház Ingatlaniroda) köteles bizonyítani, az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
11. ZÁRADÉK AZ ÁLOMHÁZ INGATLANIRODA ÉS PARTNEREIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
A Fővállalkozó a szolgáltatásait saját maga és partnerei útján végzi, partnerei által nyújtott szolgáltatások összefüggőségére való tekintettel az ügyfelek azokat gyakran összekapcsolt szolgáltatásként veszik igénybe, és erre vonatkozó önkéntes nyilatkozatuk alapján történik adataik kezelése. Erre való tekintettel az Álomház Ingatlaniroda és partnerei, alkalmazottai által kezelt adataik fizikai tárolása (szerver), mind az Álomház Ingatlaniroda és partnerei részére történő átadása ezek alapján történik. Az adatkezelés során az adatok a Fővállalkozó László József EV. (Álomház Ingatlaniroda) által üzemeltetett, vagy bérelt szerveren kerülhet tárolásra, jelen szabályzatban foglalt biztonsági és kezelési szabályok mellett.
Budapest, 2018. május
László József EV.